Gia đình dân tộc thiểu số có được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần hai?

Ông Phùng Văn Thịnh (dân tộc Kinh) ở Phú Yên, lấy vợ là người dân tộc thiểu số. Ông Thịnh có hai thửa đất nông nghiệp nằm sát nhau. Qua tham khảo, ông được biết gia đình mình sẽ được giảm 50% phí chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở và chỉ được miễn, giảm lần đầu.

Ông Thịnh muốn biết, nếu ông chuyển đổi mục đích sử dụng hai thửa đất nông nghiệp nêu trên cùng một lúc thì ông có được tính giảm phí chuyển đổi một lần với cả hai thửa đất không?

Cục Thuế tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất được Chính phủ quy định tại Khoản 1, Điều 10; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 5/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 như sau:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở”.

20190320150016376024 9c44
Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 như sau:

“Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp hộ ông Phùng Văn Thịnh có vợ là dân tộc thiểu số, được cơ quan Nhà nước cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh không thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nên được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đã giao và chỉ được miễn hoặc giảm một lần.

Ngoài ra, theo Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về hồ sơ cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện với từng mảnh đất.

Vì thế, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi hai thửa đất nông nghiệp thành đất ở, ông Thịnh chỉ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở cho một thửa đất nếu ông chưa được miễn, giảm lần nào trước đó.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *